Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

Bắt đầu với latex


Các phần mềm cần dùng. Download và cài đặt theo thứ tự: 1. Miktex -> http://miktex.org/download 2.Texmaker -> http://www.xm1math.net/texmaker/download.html#windows 3. Phần mềm vẽ hình và nhúng vào tex. -> http://www.geogebra.org/cms/en/download/ Chúc các bạn thành công.

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?